تفکر در مثنوی
بهار آمده است

بهار آمد بهار آمد، بهار مشکبار آمد

نگار آمد نگار آمد، نگار بردبار آمد

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی