تفکر در مثنوی
دل دادن به کار / رضا جوانروح

" درد کار "

 

"  تا خود را به چیزی ندادی به کلیت، آن چیز صعب و دشوار می نماید، چون خود را به کلی به چیزی دادی. دیگر دشواری نماند. "

(مقالات شمس، دفتر اول/ص 85سطر 20)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی