تفکر در مثنوی
سروش مولانا : هستی شناسی از نگاه مولانا

موسسه سروش مولانا برگزار می کند:
*
اولین نشست از
دومین دورازسلسله نشست های رستخیز ناگهان
...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی

" ساحت ماهیتی انسان مدرن " ( بخش اول ) / رضا جوانروح

 انسان مدرن در جهان امروزین و دنیای متجدد با مشخصه ها و مولفه های متعدد آن به دنبال کدام معنا و کدام اصالت ماهیتی وجودی است؟

     برای ورود به زمینه بحث، شناخت و طبقه بندی ساحت های وجودی انسان که نشانی از اصالت در ماهیت ساختاری آدمی دارد، ضروری است.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

اندیشه و فکر از نظر مولانا ( بخش دوم ) / رضا جوانروح

                                                  جهــــان آدمی

      "جهان آدمی" همان اندیشه آدمی است. هر گونه که به جهان بنگریم، آنگونه در جلوه خواهد شد، چون جهان در ذات خود ،یک تفکر و اندیشه است که از عقلِ کلِ ایمانی ساری و جاری شده است. ابتدا اندیشه می آید، بعد در عمل ،  جهان ،  صورت و نقش می بندد.

این جهان یک فکرت است از عقل کُل

                 عقل چون شاه است و صورت ها رُسل       (979/2)

اول فکر، آخــــر آمــد در عمــــل

                     بُنْیَــت عالـــم چنـــــان دان در ازل        (971/2)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی

اندیشه و فکر از نظر مولانا ( بخش اول) / رضا جوانروح

     

       بررسی مقوله اندیشه و فکر از نقطه نظر جهان نگری مولانا که در ادامه بحث راجع به «عقل و دل» پیش آمده است، به منظور وضوح و تبیین نوعِ نگاه و نگرشِ مولانا به روند سلوکِ سالکِ راه حق در مسیر طیِ طریقت خواهد بود. به عبارتی دیگر انسانِ سالکِ راهِ حق پس از گذر از مرحله   «عقل جزوی» و اتصال به «عقل ایمانی یا عقلِ عقل یا عقل کلی» و آگاهی از موانع صافی شدن «دل»، که جایگاه و نظرگاه خداوند است به مقوله و میدانِ «اندیشه و فکر» که به بیان مولانا کُلِ وجود آدمی یا جهان می باشد، می رسد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی

عقل یا دل ؟ ( بررسی نظر و دیدگاه مولانا ) - بخش دوم

ج ـ دل

( نوشته شده توسط رضا جوانروح ) 

 

 

         مولانا جان را امری ذو مراتب می داند، بالاترین مرتبة جان «دل» است که جانِ جانِ جانِ جانِ آدم است.

 

آن دلی آور که قُطب عالَم اوست

جانِ جانِ جانِ جانِ آدم اوســــت (887/5)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی

عقل یا دل؟ (بررسی دیدگاه و نظر مولانا) - بخش اول

 

 

 

       «جهت نیل به رستگاری آیا به عقل رو بیاوریم یا به دل؟»  

 

 

                                                  ( نوشته شده توسط رضا جوانروح )

 

 

    در پاسخ به این پرسش، می بایستی به بررسی معنای عقل و دل از منظر مولانا پرداخت. بیان مولانا در باب «عقل» ظاهراً دوگانه و متناقض می نماید،‌ گاه عقل را سست و چوبین پای می گوید و گاهی نیز عقل را به نحوی           می ستاید که گویی عقل، حقیقتِ نهانِ هستیِ جهان است.

 

 

عقـــلِ ابـــدالان چو پَّر جبرئیـــل

مــی پرد تــا ظِّل ســـدره میل، میل (4139/6)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی