تفکر در مثنوی
"مهر ورزی یا عشق ورزی " / رضا جوانروح

 به مناسبت روز جهانی مولانا ( ۸ مهر)  برای فراخوان مقاله به کنفرانس " مهر مولانا " نوشتار زیر را آماده و ارسال کردم . باشد که شمیم جان افزای نفس حق مولانا بوی خوش مهر و محبت را بر عاشقانش در سراسر گیتی به ارمغان آرد  ، که هر کجا جانی عاشق باشد جذب اصل اصل اصل جانها باشد همچون آهنی مجذوب آهنربا !

جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد      آهن کجا باشد  که بر آهن ربا  عاشق نشد؟

ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد       ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد!

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی